I normally post in English, but the poem here is just too complex to translate. If you don’t speak and understand Turkish, skip this post.

This post is about a poem of Nef”i who lived in 17th century Istanbul. Even if the political situation of him is still discussed, the poem I post here is quite famous.

Nef’i’nin bahar kasidesinin eski alfabe ile yazılışı (ilk 4 beyti)

Screenshot

Osmanlıcasını -veya eski Türkçesini diyelim- Farsça ve Arapça sözlüklerden buldum:

Esdi nesîm-i nevbahâr, açıldı güller subh-u dem
Açsun bizüm de gönlümüz, sakî meded sun câm-ı cem

Erdi yine ürd-i behişt, oldu hevâ anber-sirişt
Alem behişt-ender-bihişt, her kûşe bir bağ-ı irem

Gül devri ıyş eyâmıdır, zevk-u safâ hengâmıdır
Âşıkların bayrâmıdır, bu mevsim-i ferhunde-dem

Dönsün yine peymâneler, olsun tehî humhâneler
Raks eylesun mestâneler, mutribler itdükçe negam

Kelimeler

nesim
نسيم esinti, yumuşak yel
nev
نو yeni
nevbahâr
نو بهار ilkbahar
subh
صبح sabah
dem
دم nefes, soluk, zaman
sakî
ساقى içki dağıtan kimse
meded
مدد yardım / imdat / medet
câm
جام kadeh bardak fincan
Cem
جم (bkz. cam-ı cem)
cam-ı cem
جام جم Kelime anlamıyla Cem’in kadehi demek olsa da divan edebiyatı ve tasavvufta arif insanın gönlü manasına gelir. (bkz. eksisozluk)
behişt
بهشت cennet
ürd-i behişt
اردیبهشت veya اردبهشت . Fârisî güneş takviminde bir ay (Nisan 21 ile Mayıs arası) bkz. Wiktionary bkz. eksisozluk
anber
عنبر güzel koku
sirişt
سرشت doğa, tabiat 2. yaradılış
ender
اندر içinde
kûşe
köşe
bağ-ı irem
باغ إرم irem bağı. Cennete benzeyen bahçe-bağ
ıyş
عيش zevk
eyâm
ايام günler
safâ
صفا gönül şenliği, ferahlık
hengâm
هنگام zaman, mevsim, dönem
ferhunde
فرخنده kutsal, mutlu
peymâne
پيمانه kadeh
tehî
تهی boş
hum
خم küp, testi
humhâne
خم خانه şarap mahzeni
raks
رقص dans
mestâne
مستانه sarhoş, mest olmuşcasına
mutrib
مطرب şarkıcı
negam
نغم melodi

Günümüz Türkçesiyle

İlkbahar yeli esti, sabah güller açıldı
Bizim de gönlümüz açılsın, sakî yardım et, sun Cem’in kadehinden

Erdi yine bahar ayı, hava anber koktu
Her yer cennet içre cennet oldu, her köşe bir irem bağı

Gül zamanı zevk günleridir, zevk ve sefa zamanıdır
Aşıkların bayramıdır, bu mutlu ve kutsal zaman

Sarhoşlar yine dönsün, şaraphaneler boşalsın
Mest olmuşlar dans etsin, şarkıcılar nağme çaldıkça

Burada geçen içki, sarhoş, kadeh ve aşık kelimelerinin aynen diğer divan edebiyatı örneklerinde olduğu gibi kelime anlamında kullanılmadıklarını da belirtmek isterim.

El yazması

Divanın tamamının eski alfabe ile yazılmış bir el yazmasını şurada bulabilirsiniz: Link

Bahar kasidesi sayfa 35’te (veya PDF sayfası ile 160’ta)